RODO

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1) informujemy, iż:
 
I. Administrator danych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Polmed s.c. ul. Żwirki i Wigury 33, 42-470 Siewierz.
 
II. Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych
z ochroną danych osobowych, poprzez adres poczty elektronicznej: iod@nzozpolmed.pl
 
III. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna.
 1. Korzystanie z usług przychodni jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani
  do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta
  z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania danych pacjentów, brak podania wymaganych danych może skutkować np. niemożnością wystawienia imiennego rachunku na rzecz pacjenta. Jeżeli pacjent podaje swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz pacjent nie otrzyma potwierdzenia wizyty lub nie otrzyma informacji poprzez np. kanał SMS.
 2. Od pacjenta indywidualnego, pozyskiwane są dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia, aby móc zweryfikować ich tożsamość przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego. Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzona jest dokumentacja medyczna pacjenta, w której odnotowane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o stanie zdrowia pacjenta jak również mogą znaleźć się informacje o nałogach. Informacje te są gromadzone, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy procesu leczenia.
 3. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 4. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
 
IV. Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej, jak również realizacji praw pacjenta, dane osobowe pacjentów mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 1. innym podmiotom leczniczym, współpracującym z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Polmed s.c. z siedzibą w Siewierzu przy ul. Żwirki i Wigury 16 w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej,
 2. dostawcom usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz dostawcom usług wspierających wysyłkę sms,
 3. osobom upoważnionym przez pacjentów w ramach realizacji praw pacjenta.
  V. Okres przechowywania danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane przez NZOZ POLMED S.C. przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne. Jeżeli pacjentowi utworzono dokumentację medyczną, to administrator danych ma obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres
20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.
 
VI. Prawa osób, których dane dotyczą, dostępu do danych osobowych.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
 
VII. Prawo do cofnięcia zgody.
 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
 
VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.
Korzystanie z usług naszej przychodni jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani
do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta
z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania danych pacjentów, brak podania wymaganych danych może skutkować np. niemożnością wystawienia imiennego rachunku na rzecz pacjenta. Jeżeli pacjent podaje swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz pacjent nie otrzyma potwierdzenia wizyty lub nie otrzyma informacji poprzez np. kanał SMS.
 
X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 
Powrót

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.nzozpolmed.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.